By dtark

DT-arkitektur bildades år 2002 av planarkitekten och civilingenjören Bengt Sundborg för att erbjuda en kompetent stadsplanering med viktiga specialkunskaper. DT-arkitektur står för en stadsplanering som tar till vara dagsljuset och som värnar de boendes trygghet.

Vi vill hjälpa byggföretag, kommuner och arkitektfirmor med att utforma stadsdelar och bostadsområden med trivsel samtidigt som förbrukningen av energi kan minska vid såväl uppvärmning som belysning. Vår utformning av stadsmiljön bygger på allt från praktisk fastighetsekonomi till långsiktiga livscykelkostnader. Kontakta oss så planerar vi tillsammans för en hållbar utveckling samtidigt som vi utformar bebyggelsen tryggt så att brott försvåras.

DT-arkitektur planerar bebyggelse översiktligt inklusive trafiknät och grönstruktur. På detaljnivå utformar vi situationsplaner för allt från stora nyexploateringsområden till enstaka hus. Redan i tidiga skeden i Era planprojekt hjälper vi Er. Använd vår förmåga att utforma bebyggelse efter nordiska ljusförhållanden och att ta hänsyn till terräng samt krav på bebyggelsetäthet.

Vi har sammanställt och utvecklat sexton principer för god utformning av bebyggelse. Vi tillämpar de principer som svarar mot den aktuella platsens förutsättningar och uppdragsgivarens önskemål.

DT-arkitektur sprider kunskap till arkitektkontor, högskolor och kommuner genom föredrag,  möten och med handboken ”Ljus i bebyggelsen” utgiven på Svensk Byggtjänsts Förlag och skriven av oss, se litteratur.

Studenter från Bengt Sundborgs undervisning arbetar i firman på projektbasis. Annette Romeu Sundborg ansvarar för administration och datasupport.Senaste inläggen

Kontakta oss

DT-arkitektur
Sedumbacken 14
168 77 BROMMA

Tel: +46 (0)8 26 12 02
Mob: + 46 (0)70 775 66 16
bengt@dtark.se

UPPDRAG :
• Situationsplaner • Översiktsplaner inkl. fördjupningar • Programarbete • Idéskisser och förstudier • Utredningar • Support till utförare eller beställare • Workshops, brainstorming och uppstartsmöten. • Föredrag • Seminariepaket och studieresor

KUNDER :
• Byggföretag och byggmästare • Allmännyttiga bostadsföretag • Fastighetsägare, förvaltningsbolag • Kommuner; stadsbyggnads- och stadsarkitektkontor, fastighets- och planeringskontor. kommunledning, m.fl. • Konsultfirmor och arkitektkontor • Universitet, högskolor, m.fl. • Statliga myndigheter